Přehled služeb VČAS

Středisko včasné intervence nabízí pro rodiny s dětmi s PAS široké spektrum služeb od poradenství po intenzivní terapeutické programy.

Informace pro zájemce o služby Střediska včasné intervence:

Středisko poskytuje služby rodinám dětí ve věku do 7. narozenin, které dosud nenastoupily povinnou školní docházku a u nichž byla diagnostikovaná porucha autistického spektra nebo na ni existuje důvodné podezření.

Kapacita nabízených služeb je naplněná (v současné době poskytujeme služby cca 300 rodinám ročně). Proto jsme nuceni nové zájemce o služby zařazovat do pořadníku čekatelů. Aktuální čekací lhůta na službu rané péče je pro zájemce z Prahy přibližně 8 měsíců a pro zájemce ze Středočeského kraje max. 2 měsíce. Pořadník na zpoplatněné terapeutické programy je také v řádu měsíců.

Nové zájemce, především pražské, kteří na pravidelné služby čekají delší dobu, ale nechceme od podpory našeho střediska zcela odstřihnout, jsme si vědomi obtížné situace, ve které se nacházejí. Proto jim nabízíme alespoň základní podporu a orientaci v problematice PAS, výchovných postupech a souvisejících oblastech. Zájemci absolvují úvodní konzultaci s poradcem rané péče, jejímž účelem je zmapovat situaci dítěte a rodiny a předat alespoň základní doporučení, která by rodině aktuálně mohla pomoci. Tyto konzultace obvykle poskytujeme do 4 týdnů od prvního kontaktování služby rodiči.

Především pro nové zájemce také nabízíme terapeutickou podporu rodičů, vzdělávací akce a další služby, které jim mohou pomoci překlenout dobu čekání na uvolnění kapacity.


Nabízené služby Střediska včasné intervence:

Oddělení sociální služby rané péče – poskytuje služby podle zákona o sociálních službách. Základ tvoří poradenství pro rodiče, tedy především terénní konzultace v rodině. Nabízíme také konzultace v předškolních zařízeních, do kterých dochází děti z programu rané péče. Veškeré konzultace v rámci sociální služby nabízíme zdarma. K doplňkovým službám patří půjčovna pomůcek, pobytové akce, vzdělávací aktivity pro rodiče a terapeutická podpora rodičů.

Působnost: Hlavní město Praha a Středočeský kraj.

Přihlásit do sociální služby rané péče se můžete na tomto odkazu.

Oddělení integrované terapie – poskytuje služby individuální i skupinové práce s dětmi, zaměřené na rozvoj důležitých schopností a dovedností dítěte. Při terapii vycházíme z metod s prokázanou účinností a ověřených technik práce s dítětem s PAS. Program je pro každé dítě nastavený individuálně na základě profilu jeho schopností, zájmů a dalších charakteristik. Tyto terapeutické programy jsou zpoplatněné dle aktuálního sazebníku.

Působnost: Služba je určena pro klienty s bydlištěm v Praze a Středočeském kraji a probíhá ambulantně ve středisku NAUTIS v Praze 3, Písecká 1967/5.

Přihlásit na individuální práci s dítětem se můžete na tomto odkazu.

Oddělení Aplikované behaviorální analýzy (ABA) – poskytuje intenzivní program podle Profesního a etického kodexu pro behaviorální analytiky, vydaného BACB (Behavior Analyst Certificaton Board). ABA je zastřešující pojem pro intervence založené na principech vědy o chování. Tyto intervence patří mezi mezinárodně schválené jak z medicínského, tak z pedagogického hlediska jako efektivní přístup pro práci s lidmi, včetně dětí s poruchou autistického spektra. Řada vědeckých studií dokládá efektivitu ABA intervencí při snižování problémového chování, zvyšování společensky žádoucího chování a osvojení si nových dovedností. ABA program v rámci NAUTIS je realizován akreditovanými behaviorálními techniky pod supervizí Mgr. Lucie Schuma, BCaBA (Board Certified Assistant Behavior Analyst).

Působnost: Služba probíhá ve středisku NAUTIS v Praze 4, Táborská 979/5 a její poskytnutí není podmíněno bydlištěm klienta.

Přihlásit do programu Aplikované behaviorální analýzy se můžete na tomto odkazu.


Dokumenty ke stažení:

Projekt je realizován s finanční podporou MPSV, hlavního města Prahy, Středočeského kraje a MČ Prahy 3.


Kontakty

Jana Brassányová, DiS.
asistentka střediska, koordinátorka
jana.brassanyova@nautis.cz, +420 775 241 515
PO   9.00–14.30
ÚT   9.00–14.30
ST   9.00–16.00

Bc. Jan Kouřil
ředitel střediska
jan.kouril@nautis.cz, +420 604 371 929
Písecká 1967/5, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

Přejít nahoru