Projekty

Ve spolupráci s našimi dárci a partnery realizujeme mnoho projektů od těch malých až po ty opravdu velké evropské. Každý projekt se u nás počítá. Každému projektu věnujeme energii a čas, abychom ho dovedli do zdárného konce.

Probíhající projekty

Podpora rodin v péči o děti s autismem

Reg. č. CZ.03.02.02/00/22_017/0001119

Projekt je zaměřen na systematickou podporu rodin, ve kterých žijí děti s poruchou autistického spektra (PAS). Aktivity povedou k posílení a rozvoji dovedností u rodičů/pečujících osob tak, aby dítě závislé na péči mohlo setrvat ve svém přirozeném prostředí, dále pak na posílení a podporu celé rodiny vč. dětí. Kromě rodičů a dětí s PAS budou aktivně zapojeni i jejich sourozenci.


Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.

Reg. č. CZ.03.02.01/00/22_003/0000063

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhu sociální služby na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.


Ukončené projekty

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo hl. m. Prahu

Reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Cílem projektu je poskytnout lidem s PAS takovou službu, díky níž mohou žít samostatně mimo svou původní rodinu, je jim zachována možnost ve velké míře uplatňovat svou vůli při každodenním rozhodování a žít tak kvalitní život v dosahu svých rodin.

Spolufinancováno z Evropské unie

Ve spolupráci s našimi dárci a partnery realizujeme mnoho projektů od těch malých až po ty opravdu velké evropské. Každý projekt se u nás počítá. Každému projektu věnujeme energii a čas, abychom ho dovedli do zdárného konce.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III. na období 2020 – 2021

Reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Tato služba je finančně podpořena z projektu:

      


PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál

Registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008186

Projekt představuje komplexní soubor aktivit zaměřených na rozvoj podpůrných opatření pro klienty s poruchou autistického spektra (PAS) a problémovým chováním, pečující osoby a personál.

Cílem projektu je rozvoj dovedností a návyků vedoucích k redukci či eliminaci problémového chování klientů starších 15 let a jejich snazšímu začlenění do společnosti pomocí terapeutických a vzdělávacích pobytů a skupinových i individuálních nácviků a terapií.

Dále je cílem podpora pečujících osob a personálu ohrožených syndromem vyhoření pomocí pravidelných preventivních terapeutických a vzdělávacích aktivit.

Místo dopadu/místo realizace: Hlavní město Praha

Cílové skupiny:

  • Osoby s kombinovanými diagnózami
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ 2017–2020

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus je partnerem v projektu Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického spektra v ZŠ.

Cílem projektu je zvýšit účinnost individuální integrace žáků se SVP, především s poruchami autistického spektra, v min. 12 základních školách. Budou vytvořeny dvě platformy Center kolegiální podpory, (Jihomoravský kraj, Praha/SČ kraj), ve kterých získají pedagogičtí pracovníci pravidelnou odbornou podporu k práci s žáky s PAS, prostor pro výměnu zkušeností a individuální zpětnou vazbu ve výuce. Vznikne soubor pracovních materiálů pro žáky s SVP na I. stupni ZŠ, proběhnou osvětové akce pro spolužáky, rodiče a veřejnost.

Cílové skupiny:

  • Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
  • Pedagogičtí pracovníci
  • Rodiče dětí a žáků
  • Veřejnost


Další informace o projektu ZDE


Dětská skupina Myšonet 2017–2020

Zařízení péče o děti předškolního věku – dětská skupina Myšonet

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Cílovou skupinu tvoří rodiny s malými dětmi, matky a otcové, jimž bude umožněno, aby mohli pracovat na částečné úvazky, popř. aby se mohli vrátit do svého zaměstnání na plný úvazek dříve, než jejich děti dosáhnou tří let věku.

Místo dopadu a realizace: Liberecký kraj 

Celkový harmonogram projektu: od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020, z toho předpokládaná délka projektové fáze na vybudování DS od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a na provoz DS od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020.

Další informace o projektu ZDE


AutismPort – unikátní virtuální systém včasné podpory a intervence pro rodiny s dětmi s autismem 2018–2020

Nadace KB – Jistota podpořila tento projekt částkou 1 200 000 Kč. S Nadací Jistota spolupracoval NAUTIS již v minulosti na programu rané intervenční terapie pro děti s autismem (RITA).

Díky novému projektu budou mít rodiny s dětmi s podezřením nebo diagnózou PAS přístup ke komplexním informacím a dostanou možnost kvalifikované péče kdekoli a kdykoli. Rodiny budou lépe informované, i pokud jde o možnosti a postupy léčby. Množství lidí s autismem totiž dalece přesahuje kapacity specializovaných organizací a zdravotnických zařízení. Chybí také jednotný a komplexní přístup a systém odborné péče, který by zajistil profesionální podporu i lidem ze vzdálených koutů republiky.

V České republice je málo kvalifikovaných odborníků na diagnostiku autismu, odborné poradenství a ranou péči. To znamená dlouhé čekací lhůty a mimo hlavní město i špatnou dostupnost sociálních služeb pro osoby s PAS. To se nový projekt snaží změnit.

Cílem je přenést dlouholeté zkušenosti a know-how NAUTIS do virtuálního prostoru, aby každá rodina, jejíž člen má PAS (nebo je na tuto diagnózu podezření), dostala odpovídající informace o postupech, možnostech a perspektivách svého dítěte. Zkrátka aby každé rodině s autistickým dítětem byla poskytnuta včasná pomoc. 

Přejít nahoru