Oficiální vyjádření k pořadu Infiltrace – obchod s nadějí

Dnes ve večerních hodinách měla ČT odvysílat investigativní dokument Infiltrace - obchod s nadějí. Toto je oficiální stanovisko NAUTIS.

Již samotná upoutávka vyvolala řadu negativních ohlasů veřejnosti, které vedly k tomu, že ČT pořad z dnešního vysílání stáhla a nyní její vedení zkoumá, zdali je pořad natočený objektivně a nemůže-li jeho odvysílání někoho nespravedlivě poškodit. Více zde.

Dokument jsme měli možnost vidět a na základě jeho zhlédnutí jsme vydali následující stanovisko:

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je samostatný vědecký obor zabývající se chováním. Programy, které z ní vychází, jsou na důkazech založené, jsou uznávané odbornou veřejností a jsou součástí recenzovaných odborných doporučovaných postupů v zahraničí i v České republice. ABA nepatří mezi jediné vědecky ověřené metody a její efektivita záleží na mnoha faktorech. NAUTIS ověřené ABA programy považuje za vhodnou součást péče o děti s autismem.  Stejně jako u jiných intervenčních metod a terapií je zapotřebí mít v daném oboru náležité vzdělání a odborné zkušenosti. Z dokumentu nevyplývá, že by tento požadavek přítomní pracovníci splňovali.

K pochybením či selháním lidského faktoru může docházet stejně jako u všech jiných postupů a metod včetně těch kvalitních. Vyhodnotit správnost postupu je pro laiky velmi obtížné, někdy nemožné, musí to udělat znalec oboru, který je schopen vzít v úvahu i kontext celé situace.  Proto je třeba, aby postupy, které jsou v dokumentu k vidění, okomentoval behaviorální analytik s patřičným stupněm vzdělání (tedy ideálně úroveň Board Certified Behavior Analyst – BCBA). Pro vyváženost je třeba, aby jeho názor v dokumentu zazněl. Jakékoli dokumentované téma ve veřejnoprávním médiu, investigativu nevyjímaje, musí obsahovat úhel pohledu všech zúčastněných stran, aby byl divák informován objektivně. Záběry z terapie vytržené z kontextu lze jednoduše dezinterpretovat. Pro celkovou vyváženost pořadu by měly zaznít informace i od vedoucí centra, aby vysvětlila své postupy a dostala prostor k obhajobě své práce.

Nepovažujeme za vhodné, že za odbornou stranu se v dokumentu vyjadřuje pouze MUDr. Matýs, který nejenže není odborníkem v aplikované behaviorální analýze, ale v dokumentu se ve svých vyjádřeních dopouští i chyb týkajících se autismu. Od názorů dr. Matýse se v roce 2019 výbor České psychiatrické společnosti ČLS JEP distancoval s tím, že „považuje názory MUDr. Matýse za nepřijatelné a v příkrém rozporu s trvalým úsilím společnosti o kultivaci veřejného prostoru, zcela ignorující snahu psychiatrické společnosti o změnu stigmatizujících postojů a stereotypů vůči duševně nemocným, včetně jejich zobrazení v médiích“.

Závěr: Vnímáme jako důležité poukazovat na nepravosti a poskytování nekvalitní a neodborné péče. Uvědomujeme si ale také, že odvysílání dokumentu bez zachované novinářské objektivity by mohlo nespravedlivě poškodit zmíněnou organizaci i samotnou metodu ABA. Jak známo, žádné pozdější omluvy, vyhrané soudy a vysvětlující reakce nemohou plnohodnotně vyvážit již způsobenou škodu. Považujeme proto za zásadní dát prostor k vyjádření i behaviorálnímu analytikovi a jeho komentář zapracovat do těla dokumentu.

K dokumentu vydala své STANOVISKO také certifikovaná behaviorální analytička Mgr. Ivana Trellová, BCBA. 

Národní ústav pro autismus, z.ú.

Přejít nahoru