Díky podpoře Nadace Abakus budeme mít prvního Case Managera

Podporu osamostatňování mladých dospělých a jejich rodin realizujeme prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Do našeho týmu přivítáme díky podpoře Nadace Abakus koordinátora podpory, tzv. Case Managera.

V roce 2021 jsme v NAUTIS poskytli podporu 1525 lidem. Našim klientům pomáháme v osamostatnění ve všech oblastech jejich života, vždy podle jejich individuálních potřeb a přání. Rodina a širší prostředí klienta (např. škola, přátelé, zaměstnavatel) je nedílnou součástí tohoto procesu, samozřejmě pokud si to klient přeje.

Zejména u lidí s komplexními a dlouhodobými potřebami docházíme k poznání, že bez koordinace podpory či péče nejsme schopni s těmito lidmi a jejich rodinami efektivně pracovat a pomoci jim tak v osamostatnění. Díky tomuto projektu začleníme case management do nabídky našich služeb jako pilotní, dosud aktivně nevyužívaný způsob práce s klienty s PAS a jejich blízkými. Síť podpory našich klientů se často skládá z více zdrojů (neformální pečující, zdravotnické služby, sociální služby v rámci i mimo naší organizaci, atd.).

Case management má za úkol podporu zajistit, koordinovat, monitorovat a nestranně vyhodnocovat. Koordinátor podpory se opírá o vypracovaný plán podpory, svolává a řídí případové konference. Na individuální rovině je koordinace podpory (case management) specifická odborná činnost, která vyžaduje organizační zázemí a má své specifické cíle a profesní kompetence. Náplní práce case managera je hodnocení potřeb, plánování, facilitace, zastupování a advokacie, zprostředkovávání služeb, monitorování a kontrola. Samotná koordinace podpory má formu případového procesu. Od case managera si slibujeme zajištění tolik potřebné koordinace „nad službami“ – i mimo organizaci (lékař, rodina, apod.) – a to u jedinců / rodin s vyšší mírou a komplexností podpory. Věříme, že v důsledku bude profitovat nejen klient (a jeho okolí), ale i služby samotné, neb jim stoupne kapacita na méně strukturované a méně koordinačně „široké“ případy.

V Evropě se case management v sociálních službách začal systematicky zavádět na začátku devadesátých let 20. století ve Velké Británii, kde tvořil páteř reforem psychiatrické péče. Také v ČR o rozvoj case managementu usilovali nejprve aktéři komunitní psychiatrie a deinstitucionalizace, později profesionálové v práci s lidmi bez domova nebo dlouhodobé péče o seniory. U osob s PAS (konkrétně tzv. „PAS+“, tj. u osob s autismem a chováním náročným na péči se case managementovým přístupem snaží přistupovat i MHMP.

Přejít nahoru