Stanovisko k pozměňovacímu návrhu senátního návrhu zákona

Stanovisko Národního ústavu pro autismus, z.ú. k pozměňovacímu návrhu k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti.

Stanovisko Národního ústavu pro autismus, z.ú. k pozměňovacímu návrhu k návrhu senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 225).

Národní ústav pro autismus, z.ú. vyslovuje pozměňovacímu návrhu plnou podporu.  Důvodová zpráva je v souladu se současnou klinickou zkušeností odborníků napříč resorty i na důkazech založenými poznatky o terapii neurovývojových poruch. Je známo mnoho metod a technik (nejen ucelených terapeutických směrů), které konzistentně prokazují svou efektivitu v práci s dětmi i dospělými s neurovývojovými poruchami. Žádný terapeutický směr nebo metoda nebyla schopna prokázat univerzální účinnost. V České republice chybí studijní obor i profese, která by dávala prostor k využití široké škály dostupných účinných intervencí. Jejich vhodný výběr závisí na velmi specifickém vzdělání (momentálně nedostupném v ČR) a profesní zkušenosti terapeuta. Dětem i dospělým s neurovývojovými poruchami (autismus je jen jednou z nich) se tak nedostává cílené, dostupné, účinné a na důkazech založené podpory a intervence, která zajišťuje lepší prognózu a v konečném důsledku i menší ekonomickou zátěž státu.

PhDr. Kateřina Thorová, metodická ředitelka NAUTIS

Přejít nahoru