S NAUTIS za lepší péči o lidi s PAS v Moldavsku

Na světě žije 1 – 2 % lidí s PAS. Není důvod se domnívat, že by tomu mohlo být v Moldavsku jinak. Přesto zde správnou diagnózu obdrží jen zlomek dětí, které autismus mají.

Podle dostupných statistik žije v Moldavsku jen 350 dětí s PAS, což je mnohonásobně méně než odpovídá moderním poznatkům o výskytu PAS ve společnosti (v souvislosti s počtem obyvatel v Moldavsku lze usuzovat, že v zemi žije okolo 50 tis. lidí s PAS).  Mnoho dětí s autismem je špatně diagnostikováno, návazná intervenční péče není dostupná každému.

V týdnu od 18.-23.11. jsem navštívila hlavní město Moldavska Kišiněv, abych zde zmapovala tamní situaci, seznámila se s podmínkami a klíčovými pracovníky stávající péče o děti s autismem v této zemi.

Hybateli změn a zakladateli místních organizací zabývajících se poskytováním péče lidem s PAS jsou v Moldavsku převážně rodiče. Během pobytu v Kišiněvě jsem byla v nejužším kontaktu s pracovníky místní organizace Autism SOS. Tato nestátní nezisková organizace se v péči zaměřuje hlavně na malé děti do 5 let. Nabízí programy včasné intervence vycházející z principů ABA, založila mateřskou školu, která funguje jako integrační.  Nedílnou součástí jejich práce jsou snahy o osvětu a snahy o zavedení specializovaných programů a lepších podmínek pro žáky s autismem ve vzdělávacím procesu. Do budoucna se tato původně čistě rodičovská, ale postupně se profesionalizující organizace, chce zabývat službami pro všechny věkové kategorie lidí s PAS a podobně jako NAUTIS nabízet komplexní model péče bez ohledu na tíži symptomatiky autismu svých klientů. Pro rozvoj nových a i udržení stávajících služeb ale organizaci chybí systémová finanční podpora státu. Svou činnost nyní  financuje SOS Autism zejména z programů rozvojové spolupráce a ani zdaleka nedokáže uspokojit poptávku po svých službách tak, jak by bylo potřeba.

Místní poskytovatelé služeb nepobírají žádné dotace od státu, podpora státu směrem k rodinám s dětmi s postižením je spíše symbolická (v přepočtu cca 40 eur/měsíc pro rodiny s dětmi s nejtěžším handicapem). Služby typu osobní asistence, odlehčovací služby či kvalitní bydlení pro lidi s PAS v zemi neexistuje. Lidé s postižením vyrůstají v rodinách, pokud rodinu nemají či ta se jich vzdá, žijí bez jakékoliv perspektivy v nevyhovujících státních zařízeních, která naprosto nesplňují podmínky pro důstojný a kvalitní život.

Projekt, jenž je financován z prostředků české rozvojové agentury a do kterého jsme se zapojili jako partneři společnosti ADRA, pomůže nejen samotným lidem s autismem, ale i jejich rodinám, pečujícím osobám a moldavským poskytovatelům péče.  

Úkolem NAUTIS bude  během následujících 3 let přenést do Moldavska maximum našich zkušeností získaných během více než patnáctileté péče o osoby s autismem a jejich rodiny v ČR. V rámci spolupráce chceme podpořit iniciativu místních organizací v jejich snahách o prosazení systémového řešení problematiky autismu v Moldavsku, sdílet s místními odborníky komplexní model péče o osoby s PAS tak, jak se osvědčil  nám v ČR a prostřednictvím konferencí a seminářů inspirovat místní vládní úředníky, aby se aktivně zasadili o zlepšení péče o osoby s PAS v celé zemi.

Doufáme, že společně přesvědčíme moldavské státní úředníky o potřebě financování těchto služeb ze státního rozpočtu, dlouhodobém pozitivním dopadu včasné diagnostiky, terapií a kvalitního vzdělávání  a přispějeme tak k lepšímu životu místních lidí s PAS a jejich rodin.

Magdalena Thorová, NAUTIS

  

Přejít nahoru