Rodičovská fóra dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

"Inspirace v odlišnosti" je projekt zaměřený na podporu společného vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.

Řešitelem projektu je CMTF Univerzity Palackého v Olomouci a partnerem Společnost pro ranou péči. Jednou z aktivit projektu jsou i rodičovská fóra, která vznikají ve všech 14 krajích ČR. Cílem fór je posílení a podpora rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a příležitost ke vzájemnému setkávání/propojování/sdílení rodičů dětí se SVP.

Kdo se může stát členem RF?
● všichni rodiče, kteří řeší téma SVP a mají zájem se pravidelně setkávat
● rodiče, kteří se chtějí aktivně podílet na mapování problémů a příčin, které jsou překážkami
ve vzdělávání dětí se SVP a následně jsou ochotni hledat možná řešení
● rodiče, kteří se chtějí vzdělávat v práci s dětmi se SVP a v možnostech inovativních
řešení

Co nabízí RF?
● facilitátor RF (zaměstnanec Univerzity Palackého) provází rodiče procesem, zajistí prostory a
pomůcky potřebné pro setkání a zpracovává výstupy ze setkání.
● dle zájmu rodičů je možné zajistit přizvání dalších odborníků pro rozbor specifických témat
nebo případně i psychologů (mediátorů) při řešení konkrétnějších situací např. mezi
dvěma institucemi.
● zajištění vzdělávacích akcí např. v nových metodách vzdělávání dětí se SVP, možnostech
řešení, používání některých pomůcek pro podporu dětí se SVP, atd.
● prostor pro společné výlety s dětmi, společné trávení volného času

Kdo jsou děti se SVP?
● děti s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního stavu (tělesné, zrakové,
sluchové či mentální postižení)
● děti s vadami řeči
● děti se specifickými poruchami učení, pozornosti a chování
● děti z odlišných kulturních a životních podmínek, děti, jejímž mateřským jazykem není čeština
● děti nadané a mimořádně nadané, pokud mají přidružené speciální vzdělávací potřeby

Pokud se chcete dozvědět o projektu více, kontaktujte:
Renata Kašparová, facilitátorka pro Středočeský kraj a Prahu 
renata.kasparova@inspiro.upol.cz

Přejít nahoru