Raná péče NAUTIS. Pomoc pro děti s autismem i jejich rodiče.

Už 15 let v NAUTIS poskytujeme ranou péči dětem s autismem do 7 let věku a jejich rodinám. Nyní s podporou NROS a Velux Foundation.

Ve Středisku včasné intervence NAUTIS od roku 2003 pečujeme o děti ve věku do 7 let nebo do nástupu povinné školní docházky s diagnostikovanou poruchou autistického spektra (PAS) nebo s důvodným podezřením na ni. Raná péče je klíčovou službou, která má zásadní dopad na následující vývoj dítěte, jejímž účelem je zmírnění negativního vlivu na psychický vývoj dítěte a jeho rodinu a podpora rozvoje všech oblastí vývoje dítěte a poskytnutí rodině i dítěti co nejlepších předpokladů k zapojení do společnosti.

U dětí s autismem bývá narušený vývoj v oblasti komunikace (obtíže s porozuměním řeči, verbálním vyjadřováním i v oblasti neverbální komunikace), představivosti (stereotypní a ritualizované chování, potíže s chápáním času, zhoršená orientace v prostředí, přítomnost nefunkční hry, aj.) a sociálního chování (obtíže s navazováním vztahů, odmítání společných aktivit, neadekvátní zapojení mezi vrstevníky, aj.). Mnoho dětí s autismem vyžaduje neustálý dozor a asistenci v běžných úkonech, nedokáže odhadnout nebezpečí a důsledky svého jednání na úrovni svého věku. Za účelem rozvoje dovedností u dětí s autismem a posilování kompetencí rodičů dětí s PAS v rámci rané péče v NAUTIS nabízíme konzultace, besedy a semináře pro rodiče, pobyty pro rodiny, půjčovnu pomůcek a odborné literatury, ABA (aplikovaná behaviorální analýza) program a individuální práci s dítětem.

Od července 2017 do června 2019 můžeme služby rané péče, zvláště ty zaměřené na zvyšování kompetencí rodičů dětí s PAS, zkvalitňovat i díky projektu s názvem Rozvoj podpůrných opatření pro děti s autismem a jejich rodiny, který je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations (www.vcasnapomocdetem.cz).

V případě zájmu o další informace o službách Střediska včasné intervence NAUTIS, prosím pokračujte SEM

Přejít nahoru