Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Kdo o vás či vaše děti odborně pečuje

Mgr. Štěpán Hejzlar, ředitel střediska, vedoucí služby podpory začlenění do společnosti a práce, pracovní konzultant, terapeut

Pracuji zejména s dospělými lidmi s autismem, a to jak v rámci sociální služby, tak terapeuticky. V NAUTIS jsem vedoucí úseku ambulantních a terénních služeb, kterému říkáme Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko. Metodicky i z hlediska přímé práce s lidmi jsem nejdéle činný ve službě sociální rehabilitace (Podpora začlenění do společnosti a práce). Konkrétně se zabývám podporovaným zaměstnáváním a skupinovými nácviky sociálních dovedností. Jsem frekventantem výcviku v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Terapeuticky pracuji s dospělými s PAS a jejich blízkými od roku 2021. S lidmi s autismem obecně pracuji od roku 2013, kdy jsem nastoupil do APLA jako asistent v domově se zvláštním režimem v Bohnicích. Vystudoval jsem politologii (FF a FSV UK) a teologii (ETF UK).

E-mail: stepan.hejzlar@nautis.cz


Terapeutické oddělení

Jan Mejsnar, vedoucí terapeutického oddělení, terapeut

E-mail: jan.mejsnar@nautis.cz


PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., metodický ředitel terapeutických služeb, KBT terapeut

Vystudoval jsem doktorandské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň jsem absolvoval magisterské studium na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik kognitivně behaviorální terapie (KBT). Pracuji jako terapeut pro lidi s Aspergerovým syndromem nebo s autismem a poruchou intelektu. Specializuji se spíše na klienty, kde není možná změna jejich chování (buď z důvodů jejich handicapu, nebo nechuti se měnit). Kladu tak důraz na terapii rodinných příslušníků a/nebo personálu, kteří těmto klientům poskytují péči. Poskytuji individuální terapii hlavně pro dospívající a dospělé s PAS, specializuji se na supervize a školení personálu v sociálních službách.

E-mail: hynek.jun@nautis.cz


Mgr. Kateřina Sedlářová, terapeutka, metodička

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a jsem absolventkou akreditovaného psychoterapeutického výcviku v psychodynamickém směru. V terapeutickém oddělení NAUTIS působím již od roku 2014. Poskytuji individuální a skupinovou terapii pro lidi s PAS a jejich blízké, dále se podílím na vedení terapeuticko-edukační skupiny pro sourozence dětí s PAS. V rámci oddělení působím jako metodická konzultantka pro služby dětí do 12 let.

V terapii považuji za zásadní navázání terapeutického vztahu, vytvoření bezpečného prostoru pro sdílení, ale také jasné vymezení cíle naší spolupráce. Klientům neslibuji zázraky, ale jsem připravená se postupnými krůčky podílet na zlepšení jejich situace. S klienty proto průběžně mapuji reálná očekávání od terapie. Jednotlivá setkání vedu formou rozhovoru, nácviků, rozboru situací, videoukázek a také hry, kterou obzvlášť u malých dětí považuji za nedílnou součást spolupráce.

V současné době jsem na rodičovské dovolené, z tohoto důvodu bývám k dispozici pouze ve čtvrtek.

E-mail: katerina.sedlarova@nautis.cz


Bc. Daria Vasilieva, terapeutka

Absolvovala jsem bakalářské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Nyní dokončuji daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik a pokračuji v navazujícím magisterském studiu psychologie. V NAUTIS se věnuji především dětem a dospívajícím. Ve své práci se snažím vždy respektovat autenticitu každého jedince a používám proto různé přístupy podle potřeb klienta. Mým cílem je pomoci klientovi nejen najít jeho cestu k sobě, ale také to, jak být sám sebou mezi ostatními. Má terapeutická práce je pravidelně supervidována zkušenými kolegy.

E-mail: daria.vasilieva@nautis.cz


Mgr. Eliška Opatrná, psycholožka, terapeutka

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. V práci využívám i metody z jiných terapeutických přístupů tak, aby byla terapie efektivní. Svou činnost pravidelně konzultuji se supervizorem. Pracuji jako terapeutka pro děti a dospívající s PAS bez poruchy intelektu. Věnuji se individuální i skupinové terapii. Věřím, že důležitý aspekt terapie je navázání vztahu, ve kterém si klient může dovolit být naprosto autentický a být takto bezpodmínečně přijímán.

E-mail: eliska.opatrna@nautis.cz


Mgr. Jan Zíka, psycholog, terapeut

V NAUTISu pracuji jako psychoterapeut. Vedu Podpůrnou skupinu pro dospělé s PAS. Věnuji se též jednotlivcům v individuální terapii. Vystudoval jsem psychologii, v rámci které mě vždy lákala psychoterapie. Jsem přesvědčen, že to, jak se nám žije, závisí především na nás samotných. Stává se však, že někdy potřebujeme v životě pomoc s hledáním té pravé cesty, a v tom se snažím být nápomocen. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým zaměřením akreditovaný pro zdravotnictví a řadu dalších odborných kurzů. Těším se na případné setkání a putování s Vámi.    

E-mail: jan.zika@nautis.cz


Mgr. Michaela Matiová, peer psycholožka

Pocházím z východního Slovenska. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na UKF v Nitře. Do NAUTIS jsem se dostala „náhodou“ (všechno se děje tak, jak má!), po setkání s paní doktorkou Thorovou na přednášce o diagnostice dospělých. Sama mám Aspergerův syndrom. Věnuji se dospělým klientům při peer poradenství. Setkávám se také s blízkými osobami klientů. Přímá práce s klienty na spektru mě nejvíce naplňuje a dobíjí mi tak moc potřebnou energii. Ráda bych pracovala na zvýšení osvěty mezi populací a také se velmi zajímám a studuji rozdíly mezi ženským a mužským typem poruchy spektra.

E-mail: michaela.matiova@nautis.cz


Veronika Šmejkalová, asistentka střediska

V terapeutickém oddělení pracuji jako kontaktní osoba pro objednávání klientů. Zároveň jsem administrativní podpora pro terapeutický tým a řeším organizační a provozní záležitosti.

E-mail: veronika.smejkalova@nautis.cz


Bc. Nikola Lovašová  – sociální pedagožka

V NAUTIS pracuji jako sociální pedagog a komunikační specialista v rámci nácviků sociálních dovedností. Působím také ve službě sociální rehabilitace jako pracovník v Denním centru, kde vedu kurz vaření a dále jako asistentka na kavárenské skupině. Vystudovala jsem obor Sociální pedagogika na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Lidem s PAS, se věnuji 6 let a práce s nimi mě baví. Ukazují mi svět z jiné perspektivy, kterou se při své práci snažím zprostředkovat i lidem v jejich okolí. Vzájemné porozumění a respekt je klíčový k harmonickému soužití a fungování.

E-mail: nikola.lovasova@nautis.cz


Podpora začlenění do společnosti a práce (sociální rehabilitace)

Mgr. Štěpán Hejzlar, ředitel střediska, vedoucí služby podpory začlenění do společnosti a práce, pracovní konzultant, terapeut

viz výše


Bc. Klára Němcová, koordinátorka Denního centra, pracovní konzultantka

Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě na Univerzitě Karlově. Nyní pokračuji v dálkovém magisterském studiu na Masarykově univerzitě v Brně. V NAUTIS pracuji od roku 2016. Jsem koordinátorka Denního centra, kde rozvíjíme kompetence klientů v rámci jejich potřeb a cílů, kterých chtějí dosáhnout – například pracovního uplatnění či péče a rozvoji jejich osobnosti  i domácnosti. Pracuji zároveň jako pracovní konzultantka, kde provázím a podporuji klienty v hledání jejich cílů, přání i v jejich zapojení se do pracovního a společenského života. Jsem zároveň i koordinátorkou volnočasového klubu pro dospělé klienty, v rámci kterého navštěvujeme různé kulturní akce a objevujeme českou krajinu a její kouzlo formou celodenních výletů. Dříve jsem několik let pracovala s dětmi s ADHD/ADD a lidmi s duševním onemocněním. Práce s lidmi s PAS je pro mě velmi zajímavá a rozmanitá. Vždy, když si myslím, že mě již nemá co překvapit, jsem velmi rychle vyvedena z omylu. To mě velmi baví, posouvá dál a nedovoluje ,,usnout na vavřínech.“ Jedním z hlavních důvodů pro výběr mého pracovního zaměření v NAUTIS byla úvaha, že je pro mě důležité mít možnost podporovat klienty v jejich vlastních rozhodnutích a na základě jejich dobrovolné spolupráce, ne z povinnosti či soudního rozhodnutí.

E-mail: klara.nemcova@nautis.cz


Mgr. Anna Babčaníková, sociální pracovnice a konzultantka podporovaného zaměstnávání

V NAUTIS pracuji ve službě sociální rehabilitace na pozici konzultantka podporovaného zaměstnávání a rovněž jako asistentka v denním centru. Angažuji se ve volnočasovém klubu pro lidi s PAS nad 15 let, kde působím jako jedna z koordinátorů. Od roku 2022 pracuji v další nabízené službě v NAUTIS, a to v chráněném bydlení. Vystudovala jsem obor sociální a charitativní práce na Husitské teologické fakultě na Univerzitě Karlově v Praze, kde jsem získala jak bakalářský, tak magisterský titul. 

E-mail: anna.babcanikova@nautis.cz


Tadeáš Trusina, koordinátor volnočasového klubu pro dospělé a pracovní konzultant

V NAUTIS  jsem začínal v roce 2011 jako osobní asistent, v současnosti v rámci NAUTIS pracuji jako lektor volnočasových aktivit pro dospělé, pracovník chráněného bydlení a jako asistent v Domově se zvláštním režimem v Bohnicích. Studuji antropologii na FHS UK, z rodičovských důvodů mám momentálně přerušeno. Baví mě komiksy, historie a deskové hry.

E-mail: tadeas.trusina@nautis.cz


Stanislav Trejbal, konzultant podporovaného zaměstnávání a pracovník Denního centra 

V NAUTIS pracuji ve službě sociální rehabilitace jako konzultant podporovaného zaměstnávání a pracovník Denního centra. Dříve jsem několik let pracoval s lidmi s duševním onemocněním a seniory. Absolvoval jsem kurz zážitkové pedagogiky a podílel jsem se na přípravě akcí a kurzů pro mladé lidi. Jeden z důvodů, proč se věnuji práci s lidmi, je moje přesvědčení, že každý člověk má hodnotu a velký potenciál a může objevovat a rozvíjet své schopnosti. Mým zájmem je porozumět druhým a podpořit je v jejich rozhodování a rozvoji.

E-mail: stanislav.trejbal@nautis.cz


Poradna NAUTIS

Bc. Šimon Plecháček, vedoucí služby, sociální pracovník

V NAUTIS se starám o službu odborné sociální poradenství a částečně také působím ve službě sociální rehabilitace. Profesí jsem sociální pracovník. Vystudoval jsem obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, kde v tuto chvíli dokončuji také obor Diakonika, který mě učí přistupovat k životním situacím transdisciplinárně a s respektem vůči jednotlivci i společenství. Obecně si cením především svobody jednotlivce, rozmanitosti a vzájemnosti ve společenství. Každý člověk je pro mě jedinečný, snažím se proto porozumět jeho pojetí světa, hodnotám, potřebám, silám i trápením a důsledně je ve své práci respektovat. Chtěl bych, aby měl každý možnost rozhodovat o svém životě a dostal k tomu takovou podporu, jakou opravdu potřebuje. Ve své práci se tedy snažím klientům nabízet především prostor pro reflexi toho, co v aktuální situaci potřebují či chtějí, a doprovázet je pak v hledání, plánování a zajišťování vhodných opatření či změn.

E-mail: simon.plechacek@nautis.cz


Mgr. Lada Marešová, sociální pracovnice

Vystudovala jsem magisterské studium jednooborové speciální pedagogiky na Karlově Univerzitě. Mám dlouholetou zkušenost jako sociální pracovnice a konzultantka, zejména v oblasti podpory lidí s různými znevýhodněními v samostatném životě a při získávání pracovních dovedností. V NAUTIS pracuji ve službě Poradna. Zaměřuji se na problematiku sociálních služeb a sociálního zabezpečení, vzdělávání nebo zdravotních služeb. Ve své práci považuji za důležitý zejména respekt – k přáním, cílům a rozhodnutím klienta, k jeho jedinečnosti a důstojnosti, k jeho osobnosti, tempu i motivaci. Sociálního pracovníka vnímám jako průvodce, který podporuje silné stránky klienta. Věřím v možnost důstojného a plnohodnotného života pro všechny.

E-mail: lada.maresova@nautis.cz


Mgr. et Mgr. Kamila Benešová Hodková, sociální pracovnice, poradkyně v oblasti práva

Vystudovala jsem na Univerzitě Karlově v Praze Právnickou fakultu a Husitskou teologickou fakultu. 16 let jsem pracovala jako právník v oblasti pojištění právní ochrany, kde jsem získala zkušenosti v široké škále právních oblastí (občanské právo, pojistné právo, dopravní právo, náhrada újmy/škody, smluvní právo, pracovní právo, ad.). Mám zkušenosti i se státní správou, pracovala jsem na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze jako právník, významnou část mé agendy zahrnovaly případy v oblasti správního práva a tvorby legislativy. Zároveň působím od roku 2012 jako specialistka právní podpory pro NAUTIS a od jara roku 2022 také jako sociální pracovnice v Poradně NAUTIS. Zaměřuji se především na pomoc klientům v řízeních o příspěvcích na péči, průkazech osob se zdravotním postižením, invalidních důchodech a v dalších rozličných právních oblastech, kde klienti a jejich pečující osoby narážejí na problémy v „reálném světě“ v souvislosti s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). A proč jsem s radostí spojila svůj pracovní osud s NAUTIS? Mám 3 děti, z nichž dvě mají poruchu autistického spektra. NAUTIS při mně vždy stál jako opora, místo, kde mi rozumějí, a jsou vždy ochotni hledat cestu, jak naší rodině pomoci. A tak nyní mohu trochu vrátit to, co jsem sama dostala a stále dostávám.

E-mail: kamila.benesova@nautis.cz


Bc. Dominika Hejzlarová, sociální pracovnice a case manager pro PAS 18+

Moje práce v NAUTIS ve službě Sociální rehabilitace spočívá v podpoře lidí s PAS v začlenění se do společnosti způsobem, který je pro ně žádoucí či dostupný. Může jít o podporu při hledání pracovního uplatnění nebo při komunikaci s nejbližším okolím. K tomu mi slouží možnost scházet se s uživateli služby individuálně, při skupinových aktivitách, v našich prostorách nebo v terénu. Jsem spoluzakladatelkou a členkou divadelního souboru Dr.amAS, který byl založen při NAUTIS v roce 2015. Podílím se také na tzv. autism friendly projektech. V současné době je to zpřístupnění expozic Židovského muzea v Praze a Kino v klidu, které začalo velmi rychle fungovat bez potřeby vnějších zásahů. V sociálních a jiných podpůrných službách působím od roku 2005. Téměř při každé příležitosti jsem měla co do činění s lidmi s PAS, kteří mě nepřestávají fascinovat způsobem svého myšlení. Hodně mě baví lektorování, kterému se věnuji i externě. Od roku 2017 školím úředníky státní správy v komunikaci s lidmi se znevýhodněním. Vyžívám se v pořádání různých akcí a celkově mám ráda, když se lidé propojují. Vystudovala jsem speciální pedagogiku v kombinaci s dramaterapií na Univerzitě Palackého Olomouci. Mým domovem je teď Praha, ale mé kořeny se táhnou napříč Českou republikou. 

E-mail: dominika.hejzlarova@nautis.cz


Mgr. Magdaléna Kosová, sociální pracovnice

V Národnímu ústavu pro autismus působím ve službě odborné sociální poradenství, na pozici sociálního pracovníka. Vystudovala jsem sociální pedagogiku a sociální a charitativní práci v magisterském oboru. Pro klienty služby se stávám průvodcem a jedním z prvních kontaktů, který jim může pomoci a podpořit v hledání směru a cesty, jak v jejich situaci přistupovat. Společné hledáme možnosti a případná řešení nejen v rámci sociálních dávek, sociálních služeb, ale i v jejich m přirozeném prostředí a komunitě. Na mé práci mě baví její květnatost a možnost se učit novým věcem. Ve volném čase ráda tvořím předměty a dárky z různých materiálů a postupů. Pokud mohu, trávím volný čas v přírodě, na cestách po známých i neznámých stezkách a krajinách po Česku či v cizině a pravidelně ve fitness centru i na kole.  

E-mail:: magdalena.kosova@nautis.cz


Mgr. Magda Freseová, poradkyně v oblasti práva

Jmenuji se Magda, je mi 42 let žiji v Praze, ale nejspokojenější jsem v lese. Mým oborem je právo, ráda jej využívám na obranu těch, kteří jsou jakkoli v nevýhodě. Práce mě tak baví a naplňuje stejně jako ostatní koníčky: hudba, četba, příroda, svoboda, dobrodružství. Pro NAUTIS pracuji teprve krátce, ale už vím, že tato volba byla dalším štěstím, které mě v životě potkalo.

E-mail: magda.freseova@nautis.cz


Přejít nahoru