Středisko včasné intervence

Kdo vám odborně poradí

Bc. Jan Kouřil, ředitel střediska včasné intervence

V NAUTIS pracuji od roku 2009, většinu času především s malými dětmi s PAS a jejich rodinami ve Středisku včasné intervence. Mám zkušenosti i se staršími dětmi, dospívajícími a dospělými lidmi s PAS. Kromě přímé práce s klienty, koordinace střediska a metodických aktivit se věnuji také přednáškové činnosti. Vedu semináře pro rodiče i odborníky, účastním se odborných konferencí v ČR i v zahraničí. V minulosti jsem dále působil ve Speciálně pedagogickém centru a přes deset let ve speciální škole, třídách pro děti s autismem ve věku od 6 do cca 10 let. Absolvoval jsem bakalářský studijní program speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové. S manželkou vychováváme dceru a již dospělého syna s dětským autismem. Dlouholeté setkávání s autismem v mnoha podobách je pro mě nejlepší obrana před předsudky a případnou tendencí k černobílému myšlení. A také mě stále učí, že nic není nemožné.

E-mail: jan.kouril@nautis.cz


Mgr. Petra Jůnová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Vystudovala jsem magisterské studium speciální pedagogiky na pedagogické fakultě UHK. Po studiu jsem pracovala několik let jako učitelka ve třídách pro děti s autismem. Nyní pracuji jako poradce rané péče. Mou hlavní náplní práce jsou výjezdy do rodin, supervize v mateřských školách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Dále se věnuji přednáškové činnosti, podílím se na tvorbě  metodických materiálů a článků týkajících se problematiky autismu. Ve své praxi se zaměřuji na nácviky her u dětí s PAS. V práci s dětmi s PAS využívám eklektický přístup. Jsou mi blízké postupy kombinující přirozené přístupy rodičů a techniky založené na principech strukturovaného učení a na společném prožitku.

E-mail: petra.junova@nautis.cz


Mgr. Nikola Pavlisová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

K práci s lidmi se zdravotním postižením jsem „přičichla“ již ve svých sedmnácti letech. Od té doby jsem poznala spoustu dětí i dospělých s různými druhy, stupni a kombinacemi zdravotního postižení i rodiny s nejrůznějšími osudy. Poznala jsem také fungování několika organizací a díky tomu získala zkušenosti jak dobré, tak i ty špatné. Nyní již vím, jakou práci chci dělat a jakým přístupům se chci naopak vyhnout obloukem.  I proto jsem ráda, že mohu být od roku 2018 součástí NAUTIS. Po dvou letech práce na pozici koordinátorky osobní asistence, kde jsem pracovala především s dospívajícími, nyní přecházím do střediska včasné intervence, kde budou ti nejmenší. Změny a výzvy mám ráda, a už teď se těším, co s sebou tahle přinese.

E-mail: nikola.pavlisova@nautis.cz


Mgr. Lenka Hartlová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Jsem speciální pedagog a pracuji jako poradce rané péče. Speciální pedagogiku a humanitární činnost jsem studovala na SPgŠ J.H. Pestalozziho, PedF UHK a PedF MU. Po studiích jsem se spolupodílela na vzniku speciální třídy pro děti s PAS při běžné MŠ. V té době začala i má spolupráce s APLA Praha, kterou jsem se rozhodla rozšířit po mateřské dovolené. Životní etapa rodičovství i manželství mě velmi obohatila o mnoho dalších zkušeností. Od roku 2018 tedy pracuji ve Středisku včasné intervence NAUTIS jako terapeut a poradce rané péče. Absolvovala jsem řadu odborných kurzů nejen se zaměřením na osoby s PAS, alternativní komunikaci a různé terapie. Mou snahou je získávat stále nové informace v oblasti PAS a ty dále předávat jako cenné rady rodičům a především zábavnou formou také dětem k jejich rozvoji.  Mám radost ze sebemenších úspěchů svých klientů.

E-mail: lenka.hartlova@nautis.cz


Mgr. Zuzana Matějů, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou konzultace v rodinách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Práci s dětmi s PAS se věnuji od roku 2010. V NAUTIS jsem prošla pozicí asistenta a koordinátora osobní asistence, poté jsem 5 let pracovala ve školství, ve třídě pro děti s PAS a jako vychovatel v družině. Od roku 2016 pracuji v NAUTIS ve Středisku včasné intervence. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na TUL a navazující magisterský obor speciální pedagogiky na UJEP.

E-mail: zuzana.mateju@nautis.cz


Bc. Dominika Vlčková, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

V NAUTIS pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou konzultace v rodinách a individuální nácviky s dětmi s PAS. Dětem s PAS jsem se začala věnovat již v rámci středoškolského studia. Poté jsem pracovala jako asistentka pedagoga u  chlapce s PAS. V roce 2013 jsem nastoupila do NAUTIS jako osobní asistentka u dětí s PAS. Během této práce jsem vystudovala speciální pedagogiku na UJAK a následně začala pracovat ve speciální třídě mateřské školy s dětmi se speciálně vzdělaními potřebami. Od roku 2018 působím v NAUTIS ve středisku včasné intervence.

E-mail: dominika.vlckova@nautis.cz


Bc. Martina Vejsová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Pracuji jako poradce rané péče a terapeut pro děti s autismem. Náplní mé práce jsou terénní konzultace v rodinách a individuální, psychosociální nácviky s dětmi s poruchou autistického spektra. Studovala jsem Speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Několik let jsem pracovala ve školství s dětmi s PAS, které mě naučily, že svět není černobílý. Tato práce je pro mě velmi zajímavá, smysluplná a obohacující jak z hlediska profesního, tak po stránce lidské.

E-mail: martina.vejsova@nautis.cz


Monika Konopiská, poradkyně střediska včasné intervence

Ve své práci se věnuji konzultacím v rodinách, mateřských školách a terapiím dětí s PAS. S dětmi s postižením jsem se poprvé setkala zhruba ve svých patnácti letech a pomalu se propracovávala konkrétně k práci s dětmi s autismem, které mě nejvíce fascinovaly, byly pro mne velikou výzvou a dodnes jsou mými životními učiteli. Dokončuji studium sociální pedagogiky a momentálně také pokračuji ve studiu ergoterapie na FZS UJEP. V minulosti jsem pracovala v odlehčovací službě pro děti s postižením, v Centru Terapie Autismu a klinice Fyzioland na oddělení dětské ergoterapie. Absolvovala jsem několik akreditovaných kurzů se zaměřením na děti s PAS, s ADHD, podporu pozitivního chování, poruchy chování a snoezelen terapii, která pracuje především se smysly, na které se ve své práci také zaměřuji. Fascinuje mne nejen práce s dětmi, ale i se systémem rodiny a zastávám názor, že práce s dětmi je sice důležitá a smysluplná, ale pro to, aby byla plně funkční, musí být pečováno také o pečující.

E-mail: monika.konopiska@nautis.cz


Bc. Nela Sasková, poradkyně střediska včasné intervence

Jsem studentkou magisterského studia jednooborové psychologie. Práci s dětmi jsem započala již při studiu konzervatoře, kdy jsem začala vyučovat na základních a základních uměleckých školách hru na hudební nástroje. Během studia psychologie, jsem absolvovala několik stáží na dětské psychiatrii, kde jsem si uvědomila, že právě tímto směrem bych se chtěla ubírat. Dříve jsem působila jako terapeutka v ESDM Praha, kde jsem pracovala s dětmi s PAS a vývojovou dysfázií. Nyní pracuji jako poradkyně rané péče a náplní mé práce jsou především terénní výjezdy a individuální nácviky s dětmi s PAS. V budoucnu bych ráda směřovala do klinické psychologie a psychoterapie.


Lenka Vopálková, poradkyně střediska včasné intervence

V NAUTIS pracuji od roku 2014. Nastoupila jsem jako osobní asistentka, postupně začala jezdit na respitní víkendy, pracovala v respitním centru, v domově se zvláštním režimem a poznávala další služby. V létě téhož roku jsem jela na několik letních táborů a na konci roku nastoupila jako koordinátorka osobní asistence pro děti do 7 let. V rámci své práce jsem nahlídla do volnočasových aktivit a vedla příměstský tábor. Následně jsem začala jezdit jako vedoucí letního tábora pro děti a dospělé s chováním náročnějším na péči. V roce 2017 jsem se dostala na pobyt, kde jsem pod vedením Honzy Kouřila začala pronikat do práce střediska včasné intervence, kam jsem v roce 2018 nastoupila na menší úvazek jako poradkyně. Od té doby je pro mě práce s rodinami vším.  Na práci mám nejraději to, že díky zkušenosti z mnoha služeb se na jejich situaci mohu koukat komplexně a snažím se pro každou rodinu najít co nejvhodnější řešení jejich situace. Mimo práci je mým koníčkem číslo jedna vodní pólo, které hraji téměř 20 let a je to neodmyslitelná součást života. Díky mnohaletému působení v reprezentaci České republiky jsem s vodním pólem zažila jedny z nejkrásnějších chvil plné emocí. Učit se nové věci a přijímat další a další výzvy je moje celoživotní krédo. Teď je přede mnou nová výzva v podobě mateřské dovolené, ale součástí NAUTIS zůstávám i nadále, na nějakou dobu v omezeném režimu, ale stále se stejným nadšením a láskou k tomu, co dělám a k tomu, kam patřím.

E-mail: lenka.vopalkova@nautis.cz


Mgr. Hana Zobačová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se specializací na obory somatopedie, psychopedie a SVPU na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem dokončila v roce 2004. Ještě v době studia jsem začala pracovat ve speciálním školství, nejprve jako asistentka pedagoga ve speciální MŠ, po dokončení studia pak jako třídní učitelka v téže speciální mateřské škole. Následně jsem vyzkoušela na rok práci v integrační skupině, což byla třída běžné mateřské školy, v níž bylo integrováno 12 dětí, jejichž vývoj vyžadoval individuální vzdělávací program. Poté jsem pracovala jako učitelka ve speciální základní škole a speciální mateřské škole, tentokrát již přímo ve třídách s dětmi s PAS. Svět dětí s autismem mě dost zaskočil, ale také nadchl a otevřel mi možnosti a způsoby práce, kooperace s kolegy a možnost nad svoji prací přemýšlet stylem, který jsem doposud neznala a nezažila. Moje osobní zkušenost se poté rozšířila ještě o mateřství a přímý zážitek mnoho dobrého a zlého, co s sebou rodičovství nese. Proto byla moje volba ještě v době mateřské jasná a jednoznačná. Práce v rané péči mi dávala smysl a velké zadostiučinění s možností pomáhat tam, kde je to třeba, způsobem, kterému snad rozumím a mám pro něj pochopení. Před každým rodičem dětí s PAS se hluboce skláním a myslím si, že každý, rodič i dítě, potřebuje své. Pro práci s dětmi čerpám hodně ze své pedagogické zkušenosti, pro rodiče pak mám pochopení, protože jejich svět a život částečně žiji s vlastními dětmi a mnoha jejich strachům, obavám, ale i radostem rozumím.  

E-mail: hana.zobacova@nautis.cz


Ing. Petra Mendlová, poradkyně střediska včasné intervence

Jsem matkou chlapce s PAS. Vystudovala jsem VŠB v Ostravě a posléze pracovala 15 let v bankovnictví. Po narození Marka a stanovení jeho diagnózy autismus se věnuji především jemu a rodině. Absolvovala jsem několik kurzů pořádaných Národním ústavem pro autismus a organizací iSEN. Vzdělání jsem si rozšířila v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Karlově, obor Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí, žáků a dospělých osob s poruchami autistického spektra. Posledních šest let pracuji pro neziskové organizace zabývající se terapiemi a vzděláváním dětí s PAS jako terapeut a pomáhám rodičům dětí s PAS. Snažím se osvětově šířit specifiku vzdělávání a práce s dětmi s PAS a řídit se heslem „Co tě nezabije, to tě posílí“.

E-mail: petra.mendlova@nautis.cz


Mgr. Petra Brožová, poradkyně střediska včasné intervence, psycholožka

Jako poradkyně rané péče v NAUTIS pracuji na kratší úvazek od roku 2012. Souběžně jsem pracovala ve zdravotnictví. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UPOL a speciální pedagogiku (bakalářský program) na PdF UPOL. V roce 2018 jsem složila atestační zkoušku z klinické psychologie. Mojí náplní jsou konzultace v rodinách a mateřských školách. Ve svém přístupu ke klientům se snažím být integrativní. Na práci v rané péči mám ráda možnost sledovat vývoj dětí, možnost podpořit rodiče v nelehkých začátcích po stanovení diagnózy či v průběhu diagnostického procesu, ale i kreativitu při práci s dětmi. Ráda připravuji nebo přizpůsobuji pomůcky a podklady na míru dětským klientům.  Velmi často mě obohacují svým přístupem či dovednostmi moji dětští klienti i jejich rodiče. V současnosti jsem na mateřské dovolené, v rané péči na kratší úvazek stále zůstávám.

E-mail: petra.brozova@nautis.cz


Mgr. Jiřina Bašusová, poradkyně střediska včasné intervence, speciální pedagožka

Ve Středisku včasné intervence NAUTIS se věnuji individuálním nácvikům s dětmi. S touto velmi zajímavou a různorodou prací jsem se seznámila v mateřské škole ve speciální třídě pro děti s PAS. Práce mě velmi nadchla a ráda jsem absolvovala různé kurzy se zaměřením na osoby s PAS. Později jsem přešla do speciální třídy pro žáky s PAS při základní škole jako učitelka, kde aktuálně také působím. Každý den ve třídě mi přináší nové zkušenosti a také radost z malých krůčků svých žáků. Vystudovala jsem speciální pedagogiku – učitelství na UJAK a praxi mám také jako speciální pedagožka v SPC.


Jana Brassányová, asistentka střediska včasné intervence

V NAUTIS jsem zaměstnaná od března 2021. Po gymnáziu jsem absolvovala nástavbové studium na střední škole sociálně právní, ale k sociálním službám jsem se vrátila až po třiceti letech v obchodě, administrativě a médiích. Mám za sebou tři roky zkušeností v přímé péči u dospělých osob s mentálním postižením, před nástupem do NAUTIS jsem se starala o provoz komunitního centra, kam docházeli senioři z Prahy 4. V současné době se pokouším dokončit studium sociální práce a teologie na VOŠ Jabok.

E-mail: jana.brassanyova@nautis.cz


Oddělení ABA

Mgr. Lucie Schuma, BCaBA, supervizor ABA programu

Moje práce v organizaci NAUTIS začala v roce 2005 na pozici osobní asistentky volnočasových aktivit u dětí s PAS. Poté jsme přešla do služby Sociální rehabilitace, kde jsem se věnovala chráněnému bydlení, podporovanému zaměstnávání a nácvikům sociálních dovedností. V roce 2014 jsem se vydala na studijní stáž do Anderson Center For Autism ve státě New York, kde jsem narazila na Aplikovanou behaviorální analýzu. Tento vědní obor, který se ve světě používá již několik desítek let a je efektivní nejen při práci s lidmi s autismem, mě natolik zaujal, že se mu od svého návratu do Čech prakticky i teoreticky věnuji neustále. Absolvovala jsem online ABA studium na Florida Institut of Technology a sesbírala 1500 hodin supervidované praxe. Za velké podpory mého zaměstnavatele a úžasné supervizorky Mgr. Ivany Trellové, BCBA jsem ukončila studium certifikací BCaBA. Proč ABA? Je skvělé, když víte, co děláte, proč to děláte a k čemu to vede. Mým největším povzbuzením do další práce je, když se po několikaleté intenzivní práci loučím se svým „studentem“, protože už mě nepotřebuje, mluví a zvládá svůj život se stejnými karamboly jako jeho vrstevníci.

E-mail: lucie.schuma@nautis.cz


Mgr. Eva Gnanová, vedoucí ABA programu

Mám vystudovanou speciální pedagogiku na Karlově univerzitě a od roku 2006 pracuji v NAUTIS. Nejprve jsem pracovala s dospělými klienty na pozici vedoucí sociální rehabilitace. Po návratu z rodičovské dovolené jsem nastoupila do Střediska včasné intervence a následně přešla do oddělení Aplikované behaviorální analýzy. Vždy jsem se snažila dělat svou práci co nejlépe a na co nejvyšší úrovni, proto jsem se rozhodla pro ABA. Ta je pro mě ucelenou a vědecky podloženou technikou, která je velmi efektivní a prokazatelně navyšuje dovednosti ve všech oblastech vývoje dítěte. V ABA se snažím nadále vzdělávat a odměnou za to mi jsou pokroky a úsměvy dětí využívající naše služby. 

E-mail: eva.gnanova@nautis.cz


Lucie Kotrbová, poradkyně ABA programu

Mám vystudovanou předškolní a mimoškolní pedagogiku v Praze. Práce s dětmi mě vždycky zajímala a přitahovala. Po ukončení mateřské dovolené jsem nastoupila v rámci NAUTIS do osobní asistence a pozvolna přešla do oddělení ABA. Nahlédnutí do světa autismu a aplikované behaviorální analýzy mě naprosto okouzlilo. Na téhle smysluplné práci, mě nejvíc baví individuální přístup, využívání motivace k učení dítěte a vědecky ověřené postupy. V ABA se učím a vzdělávám každým dnem. Dítě, které se rádo vrací do střediska a jeho postupné pokroky ve všech oblastech jsou pro mě největší motivací.

E-mail: lucie.kotrbova@nautis.cz 


Mgr. Veronika Langerová, poradkyně ABA programu

Moje profesní dráha začala v Nautis v roce 2020 na pozici koordinátorky osobní asistence. Moje cílová skupina byly děti ve věku 2 až 7 let. Celé dva roky byla krásná jízda nových poznatků, skvělých kolegů a rodin. Během tohoto období se ke mně postupně dostávala ABA (Aplikovaná behaviorální analýza). Jeden z mých klientů čerpal jak ABA tak i službu OA. Otevřely se mi tímto velké dveře, kdy jsem se zapsala na kurz pod vedením Lucie Schuma a Báry Gulové. Všechno dávalo smysl. Nejvíce se mi líbí využití motivace dítěte a vědecky ověřené postupy učení. Momentálně dokončuji bakalářské studium na Univerzitě Karlově v oboru speciální pedagogika. Na Masarykově Univerzitě jsem právě dokončila obor Behaviorálního technika v rámci celoživotního vzdělávání. Tímto ale cesta nekončí. V ABA se učím něco každý den, je to nekončící proces, který mě baví. Nejvíce mě nabíjí, když vidím dítě, jak k nám vstupuje s úsměvem a těší se, jak se společně budeme učit a hrát

E-mail: veronika.langerova@nautis.cz


Maria Holerová, poradkyně ABA programu

Studuji psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. S NAUTIS jsem se seznámila v rámci povinné studijní praxe, kdy jsem měla možnost blíže poznat, jak probíhá práce s dětmi s PAS. NAUTIS mě zaujal svým přístupem, začala jsem se více zajímat o terapii, metodiku a techniky práce s dětmi s PAS, a tak jsem nastoupila do Střediska včasné intervence jako behaviorální technik. Ve své práci propojuji teoretické poznatky z dětské klinické psychologie, obecné psychologie a vývojové psychologie s aplikovanou behaviorální analýzou. Účastním se profesních kurzů a výcviků v rámci práce s PAS. Práce s dětmi mě nabíjí, investovat energii do budoucí generace mi dává velký smysl. Největším potěšením pro mě je pozorovat pokroky klientů, být svědkem jejich úspěchů, vidět, jak doslova rozkvétají.

E-mail: maria.holerova@nautis.cz


Bc. Lenka Ptáková, poradce pro motorický vývoj

V NAUTIS pracuji jako poradce pro motorický vývoj a terapeut pro děti s autismem. Vystudovala jsem Fyzioterapii na 2. LF UK a muzikoterapii na UJEP. Cvičím s dětmi, využívám různé rehabilitační techniky, muzikoterapii a techniky z aplikované behaviorální analýzy. Zaměřuji se na rozvoj senzomotoriky, správných pohybových návyků a prevenci vadného držení těla. Práce s dětmi mě velice naplňuje a baví mě pozorovat jejich radost z pohybu a z učení se nových dovedností.

E-mail: lenka.ptakova@nautis.cz


Ing. Markéta Veselá, asistentka ABA střediska

V NAUTIS pracuji jako asistentka ABA oddělení. Mám na starost administrativu spojenou s chodem oddělení a komunikaci s našimi klienty i se zájemci o program ABA.

E-mail: marketa.vesela@nautis.cz

Přejít nahoru