Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS

Kdo vám pomůže při vzdělávání

PaedDr. Věra Čadilová, ředitelka, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V Národním ústavu pro autismus jsem pracovala od jeho vzniku jako speciální pedagog. Od roku 2014 jsem ředitelkou Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus. Dlouhodobě pracuji s dětmi a žáky s PAS a dalšími psychickými onemocněními v rámci odborného poradenství. Jsem autorkou metodických materiálů pro pedagogy i pracovníky školských poradenských zařízení. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: vera.cadilova@nautis.cz


Mgr. Alena Perlínová, psycholožka

Absolvovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK v Praze. Od roku 2006 jsem pracovala v NAUTIS v oblasti diagnostiky. V SPC NAUTIS pracuji jako psycholog od jeho vzniku. Věnuji se posuzování aktuálních rozumových schopností klientů tak, aby byli zařazováni do adekvátních vzdělávacích zařízení dle odpovídajících obsahů a metod s využitím vhodně nastavených podpůrných opatření, dále se věnuji kontrolním vyšetřením během vzdělávání klientů a konzultacím ohledně profesní orientace a individuálním konzultacím s pedagogy a rodiči. U řady klientů realizuji náhledy ve výuce. Další součástí mé práce je screeningová diagnostika PAS.

E-mail: alena.perlinova@nautis.cz


Mgr. Lenka Bittmannová, zástupkyně ředitelky, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor psychopedie, na Univerzitě Karlově a Masarykově univerzitě.  V Národním ústavu pro autismus pracuji od roku 2005. V SPC NAUTIS působím od jeho vzniku v roce 2014 jako speciální pedagog a zástupkyně ředitelky. V roce 2017 jsem dokončila tříletý terapeutický výcvik v Institutu rodinné terapie Praha, pod vedením MUDr. Brodové, PhDr. Gjuričové a Mgr. Kubičky, v letech 2017-2019 jsem absolvovala navazující supervizní výcvik u PhDr. Šárky Gjuričové.  Zaměřuji se na poradenskou činnost, nácviky sociálních a komunikačních dovedností u dětí, včetně alternativní komunikace (v roce 2014 jsem absolvovala kurz PECS, Picture Exchange Communication System – Training, v centru Pyramid Educational Consultants v Northamptonu, UK), párovou a rodinnou terapii a práci se sourozenci dětí s PAS. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: lenka.bittmannova@nautis.cz


Mgr. Julius Bittmann, terapeut

Od roku 2007 působím v Národním ústavu pro autismus, psychoterapeutické praxi se věnuji od roku 2010. Vystudoval jsem sociální pedagogiku a učitelství na Karlově univerzitě. V letech 2011 – 2015 jsem absolvoval psychoterapeutický kurz kognitivně behaviorální terapie pod vedením prof. Jána Praška. V NAUTIS a SPC NAUTIS pracuji jako terapeut. Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými s PAS formou individuálních i skupinových terapií. Zaměřuji se na terapii OCD, úzkostí a dalších přidružených poruch. Pracuji s kolektivem spolužáků dětí s PAS a jejich sourozenci. Věnuji se přednáškové a publikační činnosti.

E-mail: julius.bittmann@nautis.cz


Mgr. Marcela Jarolímová, speciální pedagožka

V roce 1993 jsem ukončila studium na PF UP v Olomouci – obor speciální pedagogika. V průběhu let jsem si doplňovala znalosti absolvováním odborných kurzů a stážemi ve školách u nás i v zahraničí. Absolvovala jsem například kurz NDT Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí, NDT Baby Bobath pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy, kurzy zaměřené na výchovu, vzdělávání a rozvoj u dětí s PAS, alternativní a augmentatitvní komunikaci a myofunkční poruchy z pohledu dysfunkce jazyka. Jsem lektorkou řady odborných kurzů.  Od roku 2016 pracuji v SPC NAUTIS Praha. Externě spolupracuji s Fyzio Beskyd – fyzioterapeutickou ambulancí a s Armandi Therapy Clinik  pro klienty s neurovývojovými poruchami v Praze jako terapeut řečové výchovy.

E-mail: marcela.jarolimova@nautis.cz


Mgr. Michaela Brožíčková (Podolínská), speciální pedagožka

Dokončila jsem studium speciální pedagogiky – poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V SPC NAUTIS pracuji od roku 2020 jako speciální pedagog se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. Od roku 2016 se věnuji dětem a mladistvým se zdravotním postižením, nejen v rámci zaměstnání, ale také při volnočasových aktivitách či na příměstských táborech. Dva roky jsem jako speciální pedagog vedla sociální intervence, především pro děti s poruchou autistického spektra na základní škole.

E-mail: michaela.podolinska@nautis.cz


Mgr. Petra Slaná, sociální pracovnice

Vystudovala jsem obor sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze. Ve studiu jsem pokračovala bakalářským programem specializace v pedagogice, obor sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě. Studium jsem ukončila magisterským oborem supervize a řízení sociálních a zdravotních organizací na UK v Praze. V SPC NAUTIS pracuji jako sociální pracovnice od roku 2016.

E-mail: petra.slana@nautis.cz


Mgr. Hana Krajčíková, speciální pedagožka

E-mail: hana.krajcikova@nautis.cz


Mgr. Alena Majerová, speciální pedagožka

Vystudovala jsem psychologii se zaměřením na vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni, speciální pedagogiku na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a v rámci celoživotního vzdělávání učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V SPC NAUTIS pracuji v pobočce Rokycany, která se zaměřuje na děti s PAS převážně v Plzeňském kraji, a to od roku 2018. Dále se věnuji práci s dětmi s poruchami smyslového vnímání, motoriky, grafomotoriky a poruchami učení.

E-mail: alena.majerova@nautis.cz


Dana Kebertová, administrativní pracovnice

Jsem absolventkou Karlínského gymnázia. V SPC NAUTIS pracuji jako administrativní pracovnice od roku 2016. Jsem členkou výboru spolku proPAS, z. s., který sdružuje rodiče dětí s poruchou autistického spektra.

E-mail: dana.kebertova@nautis.cz


Mgr. Olga Homolová, speciální pedagožka

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a po 7 letech krásné práce s dětmi v mateřské škole mne oslovila problematika poruch autistického spektra. S NAUTIS jsem se jako dobrovolník účastnila příměstských táborů. Od roku 2021 pracuji v SPC při NAUTIS jako speciální pedagožka.

E-mail: olga.homolova@nautis.cz


Mgr. Květa Pekařová, speciální pedagožka

„Uprostřed každého problému se nachází příležitost.“

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Celý svůj profesní život jsem pracovala s dětmi, žáky a studenty se zrakovým postižením a posledních 25 let jsem strávila v základní škole speciální Diakonie ČCE Praha jako učitelka, ředitelka a zástupce ředitele. Od roku 2022, po odchodu do důchodu, pracuji na částečný úvazek v SPC při Nautis jako speciální pedagog.

E-mail: kveta.pekarova@nautis.cz

Přejít nahoru